Schůze výboru BZ 22.05.2023

Pravidelná schůze výboru Bělohorských zahrad se koná 22.05.2023, restaurace U Čechů, 19.00h. Majitelé bj. prosíme o přítomnost na shromáždění vlastníků 20.06.2023, nebo předání plné moci.

Hlasování per rollam 2022

při svolaném zasedání shromáždění všech vlastníků dne 31.05.2022, kdy se na schůzi osobně nedostavila usnášeníschopná většina, bylo rozhodnuto nahradit hlasování vlastníků formou per rollam – v souladu s ustanovením čl. VIII Stanov společenství. Hlasy odevzdávejte do 25.07.2022.

Schůze výboru BZ a Shromáždění vlastníků 2022

Shromáždění vlastníků se plánuje na 31.05.2022 , garáže domu č.6. od 19.00h, od 18.00h registrace. Pozvánka na Shromáždění vlastníků bude rozesíláná začátkem května.

Pravidelná schůze výboru se koná 20.04.2022, od 19.00h, restaurace U Čechů

Pravidelná schůze výboru se koná 21.03.2022, od 19.00h, restaurace U Čechů